31 mrt 2006 12:00

Egalisatiebijdrage voor pensioenen

Afstemming van reglementering over egalisatiebijdrage voor pensioenen

Afstemming van reglementering over egalisatiebijdrage voor pensioenen

De Ministerraad schaft de inhouding voor de egalisatiebijdrage voor pensioenen vermeld in het koninklijk besluit over de toekenning van vakantiegeld aan het personeel van 's lands bestuur en in het koninklijk besluit tot toekenning van een Copernicuspremie af. Het gaat om een dubbele vermelding, aangezien de wet van 17 september 2005 de egalisatiebijdrage voor pensioenen invoert. De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur en van het koninklijk besluit van 10 juli 2002 tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen. Het wordt na onderhandeling in het Comité voor de federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten, voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken.