05 dec 2008 15:12

Eigen middelen van de Europese Gemeenschappen

Instemming met het besluit van de Raad van de EU over het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen

Instemming met het besluit van de Raad van de EU over het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht het voorontwerp van wet goedgekeurd inzake instemming met het besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (2007/436/EG, Euratom).

Het besluit is gebaseerd op de principes van de billijkheid, subsidiariteit en begrotingsdiscipline. 

Het plafond van de eigen middelen wordt voor de periode 2007-2013 vastgelegd op een niveau van 1,24% en 1,31% van het BNI van de EU, respectievelijk voor de betalingskredieten en de vastleggingskredieten.

De correctie in het voordeel van het Verenigd Koninkrijk wordt behouden voor alle uitgaven, behalve voor de uitgaven voor de nieuwe lidstaten, waarvoor het VK vanaf 2012 volledig en op permanente wijze zal bijdragen. 

Voor een aantal lidstaten geldt een uitzondering voor het BTW-afdrachtenpercentage en de jaarlijkse BNI-bijdrage.

Ten slotte zal de Europese Commissie een evaluatie uitvoeren, waarin alle aspecten van de uitgaven en de inkomsten aan bod komen.