29 okt 2021 14:20

Eigenaars van onroerend goed in het buitenland moeten vóór 31 december 2021 een aangifte indienen voor de berekening van het kadastraal inkomen

De FOD Financiën verstuurt eerstdaags herinneringen aan belastingplichtigen die nog geen aangifte deden van hun buitenlands onroerend goed voor de berekening van het kadastraal inkomen.

Belastingplichtigen die eigenaar zijn van een onroerend goed in het buitenland en die het onroerend inkomen van dat goed al aangaven in hun aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2020, hebben in juni een formulier ontvangen om het kadastraal inkomen van dat onroerend goed vast te stellen.

Belastingplichtigen die dat onroerend inkomen dit jaar voor het eerst hebben aangeven in hun aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2021, zullen datzelfde formulier in de loop van november ontvangen. 

Belastingplichtigen die na 1 januari 2021 een onroerend goed in het buitenland verwierven, moeten spontaan een aangifte voor de berekening van het kadastraal inkomen indienen binnen de 4 maanden na de aankoop.

Alle betrokkenen hebben ook de mogelijkheid hun aangifte online in te dienen via MyMinfin. Zij hebben tot 31 december 2021 om hun aangifte in te dienen. Geen aangifte indienen, kan leiden tot een administratieve boete van 250 € tot 3 000 €.

Na ontvangst van de aangiften zal de FOD Financiën voor elk onroerend goed of groep van onroerende goederen een kadastraal inkomen vaststellen en elk kadastraal inkomen per aangetekend schrijven meedelen. Men heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van 2 maanden bezwaar in te dienen tegen het betekend kadastraal inkomen. De eerste notificaties zullen begin 2022 de deur uitgaan.

Vanaf het aanslagjaar 2022 maakt het wetboek dat het belastbaar inkomen van onroerende goederen vaststelt, geen onderscheid meer naargelang het gaat om een in België gelegen onroerend goed of een in het buitenland gelegen onroerend goed. In beide gevallen zal het belastbaar inkomen vastgesteld worden aan de hand van het kadastraal inkomen zoals dat al het geval was voor in België gelegen onroerende goederen.

Meer informatie: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-inkomen/kadastraal-inkomen-van-het-buitenland-gelegen