13 feb 2015 14:27

Eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaamse Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eigendomsoverdracht regelt van onroerende goederen die behoren tot de industriezone Rumst, van de Staat naar het Vlaamse Gewest. 

In december 2013 verzocht de Vlaamse regering om de eigendomsoverdracht van gronden gelegen te Rumst formeel te regelen bij koninklijk besluit. Die gronden worden overgedragen in de staat waarin zij zich  bevinden, met de actieve en passieve erfdienstbaarheden, de bijzondere lasten en verplichtingen verbonden aan hun verwerving en de eventueel aan derden toegestane rechten. 

De ministerraad keurt anderzijds een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een fout rechtzet in het koninklijk besluit van 25 september 1990 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Vlaamse Gemeenschap. 

De ontwerpen werden voorgelegd aan de Administratie van de Patrimoniumdiensten en werden aangepast conform de opmerkingen van die patrimoniumdiensten.