27 apr 2007 17:00

Eigendomsoverdracht van gebouwen

Voorwaarden van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones

Voorwaarden van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht regelt van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones. Het bepaalt ook de correctiemechanismen en regelt de principes van de tenlasteneming van de huurkosten door de gemeenten of meergemeentepolitiezones. (wijziging koninklijk besluit van 9 november 2003) Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde, heeft drie doelen: - het voorziet als begindatum 2006 en niet meer 2003 voor de betaling van het correctiemechanisme en de federale toelage voor de federaal overgedragen huurovereenkomsten. De looptijd van het correctiemechanisme blijft zoals in het initële concept gespreid over 20 jaar; - het voorziet één enkel indexatiesysteem voor het correctiemechanisme en de federale toelage voor huurovereenkomsten. - het voorziet één compensatiemechanisme om de huur die de gemeenten of meergemeentepolitiezones moeten betalen en die niet in het gebouwenfonds gestort werd, te kunnen invorderen.