15 jul 2016 16:09

Eigendomsoverdracht van onroerende goederen in Gent door de Staat aan het Vlaamse Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 7 augustus 1991 aanvult tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaamse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere ministerie van Openbare Werken.

Tijdens de opeenvolgende staatshervormingen werd een aantal gebouwen overgedragen van het federale niveau naar de gewesten. Bij die overdrachten komen onder meer gebouwen voor gekoppeld aan het Bestuur voor Elektriciteit en Elektromechanica, alsook gebouwen gekoppeld aan sluiswachterswoningen. Op de site van de Tolhuiskaai in Gent werden twee gebouwen (nr. 7 en nr. 8) niet tegelijk met de rest van de site overgedragen. Deze maken evenwel het voorontwerp uit van een latere overdracht waarover beslist werd in het kader van de Lambermontakkoorden.