03 mei 2024 17:51

Eindrapport van het Federaal actieplan handicap 2021-2024

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Personen met een handicap Karine Lalieux akte van het eindrapport over de implementatie van het Federaal actieplan handicap 2021-2024.

In juli 2021 werd het Federaal actieplan handicap (2021 - 2024) goedgekeurd door de ministerraad. De ambitie van het plan is om progressief hindernissen weg te nemen die personen met een handicap ondervinden opdat ze hun leven volwaardig en autonoom vorm kunnen geven en zich ten volle kunnen ontwikkelen, in lijn met het VN-Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap en art. 22ter van de Grondwet.

Binnen het plan werden er 145 maatregelen gekozen die alle aspecten van het leven van personen met een handicap en, in voorkomend geval, van hun naasten raken: gezondheidszorg en sociale bescherming, werk en werkgelegenheid, toegankelijkheid, mobiliteit, bestrijding van discriminatie, participatie aan het culturele leven en sport, enz.

Het eindrapport geeft nu de stand van zaken weer van de uitvoering van deze maatregelen en werd ook voorafgegaan door een gesprek met het maatschappelijk middenveld en door een advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap.

Concreet vereisten 111 maatregelen een eenmalige uitvoering, waarvan er 84 volledig uitgevoerd zijn, en 17 gedeeltelijk. Voor 34 maatregelen is voorzien dat ze doorlopend toegepast zullen worden, 15 werden uitgevoerd voor de periode 2021-2022. Voor de periode 2023-2024 werden hiervan 21 maatregelen uitgevoerd en 10 deels uitgevoerd. In totaal werden er dus 105 maatregelen volledig uitgevoerd en 27 gedeeltelijk. Dat is een realisatiegraad van 91%.

De minister belast met Personen met een handicap wordt gemachtigd om het eindrapport te laten publiceren.