10 mrt 2006 16:00

Electriciteitsproductie

Heffing op niet-benutte electricteitsfabrieken

Heffing op niet-benutte electricteitsfabrieken

De Ministerraad stelt een heffing in die het niet gebruiken van een electriciteitssite door een producent moet tegengaan. De Ministerraad keurde de definitie goed van de niet-benutte productiesites voor electriciteitsproductie. De producent zal er een aangifte van indienen. De heffing hangt af van de oppervlakte van de sites en de venale verkoopwaarde per m². De heffing wordt geïnd door de FOD Financiën. De producent komt maar voor een vrijstelling of opschorting van de heffing in aanmerking als hij beslist zijn site te verkopen om er een electriciteitscentrale te laten bouwen. Het voorontwerp voorziet ook een administratieve boete die gelijk is aan tweemaal de heffing, als de aangifte niet wordt ingediend. De opbrengst van de heffing wordt mede in functie van het resultaat van de veilingen, geëvalueerd tijdens de begrotingscontrole. De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van productiesites voor elektriciteisproductie door een producent. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) in overeenstemming met de beslissing van de Ministerraad van 26 oktober 2005.