30 nov 2012 19:00

Elektriciteit- en gasprijs

Akkoord over de twee koninklijk besluiten ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteit- en gasprijs door de leveranciers.

Er is een principeakkoord gevonden over de twee KB’s die de parameters bepalen die de leveranciers op de Belgische markt hanteren voor de indexering van de elektriciteits- en gasprijzen. Met dit akkoord is de laatste hand gelegd aan de structurele maatregelen die genomen moesten worden tijdens de bevriezingsperiode die op 31 december 2012 afloopt. Deze structurele maatregelen hebben gezorgd voor meer mobiliteit en een betere concurrentie op de markt. De federale bijdrage werd naar beneden gehaald en dankzij deze twee KB’s zullen prijzen voortaan juister en transparanter zijn aangezien de consument de prijs zal betalen van hetgeen hij daadwerkelijk koopt en dit ook op een duidelijkere manier zal kunnen nagaan.

Vanaf de inwerkingtreding van deze KB’s zullen de leveranciers hun parameters enkel mogen veranderen in functie van de evolutie van hun werkelijke bevoorradingskosten. Parameters die evolueren in functie van personeelskosten, afschrijvingen of exploitatiekosten zijn niet meer toegelaten. De parameters zullen voortaan gebaseerd zijn op transparante, objectieve en controleerbare gegevens. De naam van de parameters moet verwijzen naar elementen op basis waarvan ze zijn berekend. Dit zal de leesbaarheid van de facturen ten goede komen.

De parameters zullen uitsluitend op basis van beursnoteringen van de Centraal West Europese markt berekend worden. In tegenstelling tot elektriciteit zal voor gas gedurende een overgangsperiode van twee jaar aanvaard worden om de aardolie-index in rekening te nemen wanneer de leverancier kan aantonen dat zijn werkelijke bevoorrading bestaat uit gas waarvan de indexatie ten minste gedeeltelijk gebeurt op basis van de aardolie-index.
Er wordt dus een overgangsperiode ingelast waarbij het voor leveranciers die zich gedeeltelijk op basis van de aardolieprijs bevoorraden, in 2013 toegelaten is een variabele parameter in de variabele tariefformules op te nemen die maximaal 50% van de commodityprijs uitmaakt. In 2014 ligt dit percentage op maximaal 35%. Vanaf 2015 is een koppeling van de gasprijs aan de aardolieprijs verboden.

Teneinde de transparantie van de variabele prijsformules voor gas te waarborgen, wordt het variabele gedeelte van de gasprijs dat nog is geïndexeerd op basis van de Europese Aardoliemarkt duidelijk vermeld op de website van de leverancier, op de contractoffertes en op de jaarlijkse factuur.

De leden van de regering hebben eveneens beslist om momenteel niet in te grijpen en de markt volledig te laten spelen. De leveranciers moeten in de loop van de maand december 2012 hun prijzen op 1 januari 2013 bekend maken. Indien zou blijken dat de prijs voor historische contracten nog steeds hoog zouden blijven, dan zal de regering de nodige maatregelen dienaangaande treffen.

De regering wenst hiermee duidelijk te maken dat zij een kans wil laten aan de markt om aan te tonen dat er nu een werkelijke concurrentie is ontstaan en dat de markt er dus zelf voor kan zorgen dat onze prijzen vergelijkbaar worden met het buitenland. Indien de markt in gebreke blijft, zal de regering eerst door gesprekken met de sector trachten te komen prijzen die convergeren naar het gemiddelde niveau van de buurlanden. Indien dit overlegt faalt zal de regering de nodige maatregelen treffen.

Steun aan grote verbruikers van elektriciteit
Het zogenaamde dubbele plafond op de federale bijdrage voor elektriciteit wordt afgeschaft. Met deze maatregel wordt een einde gesteld aan een anomalie die een aantal grote en middelgrote verbruikers trof. Het dubbele plafond dat tot nu toe werd gehanteerd leidde immers tot ongelijke situaties waarbij een onderneming die minder dan 250 000 MWh per jaar verbruikte niet kon genieten van het absolute plafond van 250.000 euro per jaar terwijl ondernemingen die meer dan 250 000 MWh per jaar verbruikten dit wel konden.

Met deze maatregel verlicht de regering de heffingen die worden verhaald op grote verbruikers om hun competitiviteit te bevorderen.