05 mrt 2021 16:44

Elektriciteit: prekwalificatieprocedure in het kader van het capaciteitsmechanisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de prekwalificatieprocedure in het kader van het capaciteitsmechanisme.

Met het capaciteitsmechanisme wil België de elektriciteitsbevoorradingszekerheid waarborgen, onder meer met het oog op de geplande kernuitstap tussen 2022 en 2025. Concreet heeft het mechanisme tot doel te waarborgen dat er voldoende capaciteit is om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit wil de ontvankelijkheidscriteria bepalen met betrekking tot de voorwaarden waaronder de capaciteitshouders, die genieten of genoten hebben van steunmaatregelen, het recht hebben tot deelname aan de prekwalificatieprocedure en met betrekking tot de minimumdrempel in MW. De minimumdrempel wordt vastgelegd op 1 MW. Capaciteitshouders, met een individuele of geaggregeerde capaciteit die minstens gelijk is aan de minimumdrempel, komen in aanmerking voor deelname aan de prekwalificatieprocedure. Leveringspunten waarvoor een recht op exploitatiesteun bestaat tijdens de betrokken periode(s) van capaciteitslevering zijn uitgesloten van deelname aan de prekwalificatieprocedure. Zij kunnen echter alsnog deelnemen indien ze in het prekwalificatiedossier uitdrukkelijk afzien van het recht op de exploitatiesteun.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit wil de voorwaarden en modaliteiten bepalen waaronder houders van onrechtstreekse buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen aan de prekwalificatieprocedure in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Een van de voorwaarden is dat het gaat om capaciteiten van een EU-lid dat grenst aan het Belgische grondgebied en waarvan het elektriciteitsnetwerk onderling verbonden is met het Belgische elektriciteitsnetwerk. Er wordt een pre-veiling georganiseerd voor elke aangrenzende EU-lidstaat. Elke pre-veiling gaat vóór 1 juni van start. De netbeheerder stelt jaarlijks de maximale toegangscapaciteit vast die beschikbaar is voor de deelname van onrechtstreekse buitenlandse capaciteit van elke aangrenzende EU-lidstaat. Elke houder van in aanmerking komende onrechtstreekse buitenlandse capaciteit die een bod wenst uit te brengen in de pre-veiling, maakt aan de aangrenzende transportbeheerder en de Belgische netbeheerder bepaalde informatie en documenten over.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7undecies, § 8, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de voorwaarden waaronder de capaciteitshouders die genieten of genoten hebben van steunmaatregelen het recht hebben tot deelname aan de prekwalificatieprocedure en wat betreft de minimumdrempel in MW

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7undecies, § 8, eerste lid, 3°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de voorwaarden en modaliteiten waaronder houders van onrechtstreekse buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen aan de prekwalificatieprocedure in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme