03 mei 2024 17:51

Elektronisch indienen van aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2012 betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg en betreffende de bevoegdheid om beslissingen te nemen.

Inzake loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven, kan de aanvraag van onderbrekingsuitkeringen bij de RVA worden ingediend door middel van een papieren formulier of op elektronische wijze.

De RVA heeft voorgesteld deze optie te schrappen en slechts één methode voor het indienen van aanvragen te behouden.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet de verplichting voor werknemers en werkgevers om alle aanvragen uitsluitend elektronisch in te dienen. Het koninklijk besluit van 1 juli 2012 wordt in die zin gewijzigd. Ook de verwijzingen in dit koninklijk besluit naar de herstelwet van 22 januari 1985 worden aangepast, zodat ook verlof voor mantelzorgers wordt gedekt.

Deze verplichting zal in werking treden op 1 juli 2024.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.