11 jan 2019 12:28

Elektronische facturatie bij overheidsopdrachten - Tweede lezing

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over elektronische facturatie bij overheidsopdrachten.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, zorgt voor de omzetting van de richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturatie bij overheidsopdrachten. De Europese Commissie wil dat de elektronische facturering de meest gangbare factureringsmethode wordt in de Europese Unie. De dematerialisering van de facturen sluit aan bij de wil tot modernisering van het overheidsbeheer. Ze biedt aanzienlijke voordelen op vlak van vereenvoudiging, besparingen, milieueffecten en vermindering van de administratieve lasten.

Het voorontwerp is erop gericht om de aanbesteders vanaf 1 april 2019 te verplichten de elektronische facturen die hen worden overgemaakt te ontvangen en te verwerken.

Het voorontwerp zal ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning met het oog op de indiening in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied