30 mrt 2007 17:00

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening voor het afsluiten van arbeidsovereenkomsten

Elektronische handtekening voor het afsluiten van arbeidsovereenkomsten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet uitvoert op het gebruik van de elektronische handtekening, om arbeidsovereenkomsten te sluiten en om bepaalde documenten elektronisch te versturen en op te slaan in het kader van de individuele arbeidsrelatie. Het ontwerp bepaalt welke systemen aan dezelfde veiligheidswaarborgen beantwoorden als de elektronische handtekening die de elektronische identiteitskaart creëert. Het bepaalt ook de procedure om op de lijst van systemen te komen die het Beheerscomité van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid zal opstellen. Die procedure is een vrijwillige aangifte die voor juridische zekerheid zorgt bij de aanbieders van systemen en bij de werkgevers en werknemers. Om op de lijst te komen, moeten de ontwikkelaars aantonen dat de elektronische handtekening waarvan ze gebruik maken voldoet aan de volgende eisen: - ze is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden, - ze maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren, - ze wordt aangemaakt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle heeft, - ze is op zodanige wijze aan de gegevens waarop ze betrekking heeft verbonden dat elke latere wijziging van de gegevens kan worden opgespoord. Ten slotte bepaalt het ontwerp de procedure en de redenen waarom men de naam van een aanbieder kan schrappen van de lijst. Die hebben te maken met foute informatie bij de indiening of met wijzigingen en tekorten aan het systeem.