09 dec 2022 16:44

Energie : diverse bepalingen inzake het sociaal tarief

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen inzake het sociaal tarief.

Het voorontwerp van wet brengt verschillende wijzigingen aan, voornamelijk van technische aard, in verschillende wetten die momenteel van kracht zijn. Ze zijn bedoeld om de gebruikte terminologie te standaardiseren, om bepaalde redactionele fouten te corrigeren en om de samenhang tussen de verschillende geldende bepalingen te waarborgen en te verbeteren.

Ze hebben ook tot doel verschillende bepalingen aan te passen om beter rekening te houden met de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Tot slot wordt er ook een aanpassing gemaakt aan de wet van 15 december 2021 betreffende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen, zodat de begunstigden die kunnen genieten van het eenmalige forfait dat door deze wet wordt ingevoerd, er ook van kunnen genieten als zij geen betalingsgegevens verstrekken aan hun leverancier.

Het voorontwerp brengt wijzigingen aan de volgende wetten aan:

  • de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen
  • de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
  • de programmawet van 27 april 2007
  • de wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt
  • de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State.