28 okt 2022 17:53

Energie: verlenging sociaal tarief voor beschermde residentiële afnemers

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in de verlenging van het sociaal tarief voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVT). 

Gezien de noodzaak om financiële steun te verlenen aan huishoudens met een laag inkomen en om energiearmoede te bestrijden, wordt het sociaal tarief voor de RVT-categorie verlengd tot 1 april 2023.

Bovendien wordt ook een voorschot toegekend op de terugbetaling met betrekking tot de levering van elektriciteit en aardgas aan de beschermde residentiële afnemers die niet onder de RVT-categorie vallen.

Voor beide maatregelen wordt het toegekende budget door de CREG (Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas) proportioneel verdeeld over de leveranciers op basis van het aantal beschermde residentiële afnemers van elke leverancier per 31 december 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan