02 apr 2021 17:41

Energie: wijziging in de prekwalificatieprocedure in het kader van het capaciteitsmechanisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van een in eerste lezing goedgekeurd ontwerp van koninklijk besluit over de prekwalificatieprocedure in het kader van het capaciteitsmechanisme.

Met het capaciteitsmechanisme wil België de elektriciteitsbevoorradingszekerheid waarborgen, onder meer met het oog op de geplande kernuitstap tussen 2022 en 2025. Concreet heeft het mechanisme tot doel te waarborgen dat er voldoende capaciteit is om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag.

Het ontwerp wijzigt licht het ontwerp van koninklijk besluit die de ontvankelijkheidscriteria met betrekking tot de voorwaarden waaronder de capaciteitshouders, die genieten of genoten hebben van steunmaatregelen, het recht hebben tot deelname aan de prekwalificatieprocedure en met betrekking tot de minimumdrempel in MW naar aanleiding van het overleg met de gewesten. Meer bepaald zal de notificatie dat een capaciteitshouder werd geselecteerd in de veiling met desgevallend, de verklaring van verzaking aan productiesteun niet langer gebeuren door de capaciteitshouder, maar door de AD Energie aan de betrokken gewesten. Op deze manier wordt een eventueel risico op cumul van steun vermeden, indien de capaciteitshouder zelf de notificatie aan de regionale autoriteiten niet zou doen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Wijziging - Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7undecies, § 8, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de voorwaarden waaronder de capaciteitshouders die genieten of genoten hebben van steunmaatregelen het recht hebben tot deelname aan de prekwalificatieprocedure en wat betreft de minimumdrempel in MW