19 apr 2024 20:19

Energie: wijzigingen inzake het capaciteitsvergoedingsmechanisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die diverse wijzigingen doorvoeren in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Het capaciteitsvergoedingsmechanisme bestaat uit het organiseren van een veiling, voorafgaand aan ieder leveringsjaar, teneinde over de benodigde capaciteit te beschikken om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België te garanderen.

Naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de door de ministerraad op 28 april 2023 gevraagde evaluatie met het oog op de volgende veiling in oktober 2024, werden diverse wijzigingen voorgesteld.

De ontwerpen wijzigen enkele koninklijke besluiten, waaronder deze die de vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en).

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State en aangemeld bij de Europese Commissie.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 09 april 2024 houdende de voorwaarden en modaliteiten betreffende de deelname door de houders van onrechtstreekse buitenlandse capaciteit aan de preveilingprocedure en aan de prekwalificatieprocedure georganiseerd in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme