06 jul 2018 16:27

Energietransitiefonds: toekenning van steun aan de geselecteerde projecten toegekend na de oproep tot voorstellen van december 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem de ontwerpen van koninklijk besluit goed die steun toekennen aan de geselecteerde projecten na de oproep tot voorstellen omtrent het gebruik van de ontvangsten uit het Energietransitiefonds.

Krachtens het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds kunnen de gelden van het betreffende fonds worden toegekend bij koninklijk besluit op voorstel van de Algemene Directie Energie na de organisatie van een oproep tot indiening van projectvoorstellen. De Algemene Directie Energie verrichtte een oproep tot indiening van projectvoorstellen in december 2017: er werden 25 projectvoorstellen ontvangen binnen de vooropgestelde deadline, waaronder 17 die voldeden aan de selectie- of deelnemingscriteria.

De ministerraad verleent bijgevolg haar akkoord voor de toekenning van de subsidie aan 17 projecten en voor de aanrekening hiervan ten belope bijna 28 miljoen euro op de uitgavenkredieten van het begrotingsfonds ‘Energietransitiefonds’ van de algemene uitgavenbegroting 2018 van de FOD Economie. De ministerraad vraagt de minister van Energie om de volgende oproep drie maanden te vervroegen en mandateert haar om de oproep tot voorstellen 2019 alsook het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds aan te passen om volmacht te verlenen aan de ministerraad om elk jaar, naar aanleiding van elke oproep tot voorstellen, het percentage van financiering beschikbaar voor alle projecten rond de bevoorradingszekerheid, hernieuwbare energie en kernenergie te bepalen.