22 okt 2010 13:09

Energiezuinige voertuigen

Bevordering van schone en energiezuinige voertuigen bij overheidsopdrachten

Bevordering van schone en energiezuinige voertuigen bij overheidsopdrachten

Eerste minister Yves Leterme heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat het gebruik van schone en energiezuinige voertuigen door overheden bevordert. 

Het ontwerp verplicht overheden die voertuigen via overheidsopdrachten (*), aankopen, om criteria op het vlak van energie- en  milieueffecten te hanteren waaraan de voertuigen moeten beantwoorden. Zo moeten ze rekening houden met het energieverbruik van het voertuig, de uitstoot van CO2 en andere fijne stofdeeltjes.  De aanbestedende overheid kan technische specificaties in de overheidsopdracht opnemen of gunningscriteria op basis van energie- en milieueffecten toepassen.
Wagens voor de civiele bescherming, brandweer, strijdkrachten en ordehandhaving zijn uitgesloten, zoals ook voertuigen voor havens en luchthavens.   

De maatregel zet de Europese richtlijn 2009/33/EG in Belgisch recht om en kadert in het duurzaam ontwikkelingsbeleid  van de Europese Unie.  

(*) wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.