03 jul 2009 10:52

Erkende ondernemingsloketten

Een-loket voor ondernemingen

Een-loket voor ondernemingen

Het een-loket voor ondernemingen zal ten laatste op 28 december 2009 in werking treden. Het loket zal de administratieve verplichtingen van beginnende en gevestigde zelfstandige ondernemers vereenvoudigen. De ondernemer kan zich vanaf eind december voor alle advies en formaliteiten op federaal, regionaal en lokaal vlak richten tot het een-loket. Daarvoor heeft de ministerraad nu op voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goedgekeurd dat richtlijn 2006/123 (*) in Belgisch recht omzet. 

De erkende ondernemingsloketten zullen de taak van het een-loket uitvoeren. Om hun organisatie aan die nieuwe bevoegdheid aan te passen en hun werking te verbeteren, herziet het voorontwerp  hun opdracht en erkenningsvoorwaarden. 

Het een-loket wordt toevertrouwd aan de erkende ondernemingsloketten. Dat zijn vzw's die enkel door organisaties zoals representatieve werkgevers of zelfstandigenorganisaties, federale of gewestelijke raden, sociale secretariaten... kunnen worden opgericht. 

De koning krijgt de bevoegdheid om:

  • de bestaande erkenningscriteria aan te passen
  • de nadere regels voor de inschrijvingsrechten en de vergoeding van de ondernemingsloketten vast te leggen
  • het aantal kantoren van de ondernemingsloketten en hun vestigingsplaats te regelen, om de kwaliteit en de continuïteit en een
    voldoende spreiding te garanderen
  • een adviescomité op te richten
  • de erkenningprocedure van de ondernemingsloketten vast te leggen.

De verplichting om ten minste 2000 inschrijvingen of verrichtingen  per jaar te doen in de Kruispuntbank voor ondernemingen wordt opgeheven. 

De erkenning die de loketten nu hebben blijft in principe geldig voor vijf jaar, maar binnen twee jaar moeten ze aantonen dat ze aan de nieuwe criteria beantwoorden.

(*) van het Europees parlement en de raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt.