29 apr 2022 16:56

Erkenning beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2016 over de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen. 

Dit ontwerp van koninklijk besluit is gericht op het vervolledigen van de omzetting van de Europese richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

  • het artikel dat de dienstverrichter verplicht om vooraf informatie te verstrekken over "de duur van zijn verblijf dienstverlening, de aard van de dienstverlening, de plaats van de dienstverlening, de beroepsorde waarbij de dienstverlener is aangesloten, evenals elke andere noodzakelijk geachte inlichting", wordt opgeheven
  • het artikel betreffende de procedure voor de controle van de beroepskwalificaties van dienstverleners die in België tijdelijk en incidenteel het beroep van dierenarts willen uitoefenen, maar niet onder het mechanisme van automatische erkenning vallen, is omgezet voor dierenartsen
  • het artikel dat de dierenarts uitnodigt om informatie te verstrekken over zijn of haar opleiding om te bepalen of er wezenlijke verschillen zijn met de vereiste nationale opleiding, wordt opgeheven 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.