29 mrt 2019 17:02

Erkenning van dienstverleners voor elektronische uitwisseling van berichten via de eBox

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van dienstverleners voor elektronische uitwisseling van berichten via de eBox vaststelt.

De wet over de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox, op 14 februari 2019 in de Kamer goedgekeurd, vormt een wettelijke basis voor de elektronische uitwisseling van berichten tussen overheidsinstanties en natuurlijke personen, ondernemingen of andere overheidsinstanties via de eBox. Deze wet biedt ook een wettelijk kader voor de erkenning van private dienstenaanbieders die de elektronische berichten van overheidsinstanties in de eBox Burger toegankelijk maken.

De FOD Beleid en Ondersteuning treedt op als erkennende overheid voor de diensten die de berichten in de eBox voor burgers uitzenden en visualiseren. Dit ontwerp omvat de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van deze erkenning. Het erkenningssysteem bestaat niet voor de eBox Ondernemingen. Bij een erkenning geldt dat iedereen die voldoet aan de voorwaarden, diensten kan aanbieden voor overheidstoepassingen.

De erkenningsvoorwaarden, vervat in het koninklijk besluit, gaan gepaard met een hoog beschermingsniveau voor de privacy en vertrouwelijkheid van de gegevens. Het ontwerp regelt met name:

  • functionele en technische kenmerken
  • respect voor de persoonlijke levenssfeer
  • veiligheidsvereisten, met name op het gebied van informatieveiligheid en onweerlegbaarheid
  • dienstverleningsbeheer
  • juridische en economische kenmerken

Verder worden de erkenningsprocedure en de gevolgen ervan bepaald. Ook de gevolgen van schorsing, intrekking of ontbreken, en van de vrijwillige stopzetting van een erkenning worden geregeld.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.