20 mei 2022 14:45

Erkenning van drie nieuwe beroepsziekten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitbreiding van de lijst van beroepsziekten.

Er worden drie ziekten toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten:

  • eierstokkanker veroorzaakt door asbest
  • systemische sclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijn silica bevat
  • uveaal melanoom veroorzaakt door blootstelling aan ultraviolette straling

In het ontwerp van koninklijk besluit staan, voor elk van de drie aandoeningen, de ‘blootstellingswaarden’ vermeld waaraan moet voldaan zijn opdat er sprake is van een aangetoond verband tussen de uitoefening van het beroep en de ziekte. En dus om recht te hebben op een vergoeding.

De toevoeging van een ziekte aan de lijst van beroepsziekten is belangrijk omdat het de bewijslast voor getroffenen verlicht. Door een ziekte in de lijst op te nemen en de blootstellingscriteria vast te stellen, wordt onweerlegbaar vermoed dat de blootstelling de oorzaak van de ziekte is.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen