07 nov 2013 18:18

Erkenning VOP-attest geeft Vlaamse personen met een beperking gelijke kansen bij aanwerving door federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaerts een ontwerp van koninklijk besluit goed dat personen met een beperking die over een VOP-attest gelijke kansen geeft bij de aanwerving door de federale overheid.

Zie persbericht als bijlage.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage