16 okt 2015 17:51

Ervaringsdeskundigen in de armoede en de sociale uitsluiting helpen om overheidsdiensten te moderniseren

Brussel, 16 oktober  2015.  Ter gelegenheid van de internationale dag van de strijd tegen armoede op 17 oktober vestigt de POD Maatschappelijke Integratie de aandacht op het project 'Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting'. Dit project wenst een schakel tussen mensen in armoede en de federale overheidsdiensten te creëren. De experten zijn sleutelfiguren in de strijd tegen de armoede.

Reeds tien jaar vervullen de ervaringsdeskundigen een brugfunctie tussen de overheid en de burger. Ervaringsdeskundigen hebben een bredere kijk op de dingen zodat de overheid toegankelijk wordt voor iedereen.  “Door de visie van ervaringsdeskundigen in armoede en uitsluiting te integreren binnen de federale diensten, kunnen we de dienstverlening beter afstemmen op de reële noden van de burgers, onze klanten!” verklaart Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Armoedebestrijding.

Sociale grondrechten toegankelijker maken

Te weinig mensen vinden de weg naar de diensten van de federale overheid. Als ze die dan toch vinden, blijken de documenten en formulieren die  ze nodig hebben onleesbaar of onbegrijpelijk. Begrijpelijke informatie maakt vooral voor mensen in armoede soms letterlijk een wereld van verschil. Via het waarborgen van de toegang tot de rechten voor alle burgers krijgt de aanwezigheid van een ervaringsdeskundige wel degelijk zin. Dankzij de deskundigen en de uitoefening van hun missies is het mogelijk om de kloof te verkleinen tussen de minstbedeelden en de rest van de maatschappij op vlak van toegang tot bepaalde rechten.

Federale overheidsdiensten moderniseren

De noden van de burger en meer in het bijzonder de noden en behoeften van de meest uitgeslotenen, vragen onder meer een grondige aanpassing van het bouwwerk van de sociale zekerheid en de sociale dienstverlening. De methodologie van de ervaringsdeskundigen vormt daarom een essentieel onderdeel in de modernisering van de overheid door op een toegankelijke manier andere inzichten en kennis aan te reiken. Julien Van Geertsom, Voorzitter POD MI: “Het is een sociale invulling van efficiëntie: zorgen dat je je diensten effectief tot bij de klant brengt, en zorgen dat de rechten opgenomen worden door iedereen die er recht op heeft.”

Op dit moment zijn 24 ervaringsdeskundigen aan de slag verspreid over elf overkoepelende overheidsdiensten. Het project breidt zich ook op een andere manier uit, aangezien het RIZIV een project inzake toegankelijkheid tot de gezondheidszorg financiert.

Julien Van Geertsom, voorzitter POD MI: “Door bijvoorbeeld nauw samen te werken met partners zoals het RIZIV streefden we er naar om de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg te verbeteren voor de meest kwetsbare burgers. Een aanwerving van een ervaringsdeskundige is aldus geen ‘window-dressing’ maar maakt een noodzakelijk onderdeel uit van de herwerking van de klantgerichte strategie van de federale overheidsdiensten.”

Interview en achtergrondinformatie

Om het werk van de ervaringsdeskundigen te ontdekken kan een interview worden bekomen met Bart Verheyen, Ervaringsdeskundige bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) te Antwerpen.

Een boek, een film en het laatste evaluatierapport zijn beschikbaar op onze website: www.mi-is.be

Contact

Julien Van Geertsom (+32 475 26 84 70)