24 okt 2022 21:28

Europa heeft een mandaat voor COP27 en COP15: wat 2015 voor het klimaat was in Parijs, moet 2022 voor de biodiversiteit zijn in Montreal, volgens Zakia Khattabi!

Op maandag 24 oktober werd in de Raad Leefmilieu van de Europese Unie in Luxemburg de raadsconclusies voor de klimaattop COP27 en de biodiversiteitstop COP15 onderhandeld en goedgekeurd.  Zij zullen het officiële standpunt van de EU in deze internationale onderhandelingen vormen en zijn daarvoor cruciaal omdat zij het Europese ambitieniveau bepalen en de Europese Unie in staat stelt met één stem te spreken. De Belgische federale minister van Klimaat en Leefmilieu, Zakia Khattabi, feliciteert zich van deze  goedkeuringen. Bovendien wenst de Minister nog op drie fundamentele punten aandacht te vestigen in aanloop naar de toekomstige internationale onderhandelingen.

"De huidige energiecrisis mag geen excuus zijn om onze klimaatambitie te bevriezen of af te zwakken. Een doordachte en rechtvaardige transitie naar een klimaatneutrale samenleving kan ons net weerbaar maken tegen schokken in de energiemarkt. De nefaste gevolgen van de klimaatcrisis zijn reeds merkbaar in alle regio’s van de wereld. Dit is geen moment om onze klimaatambitie in vraag te stellen”, aldus Zakia Khattabi.

Verder benadrukte Minister Khattabi dat ook de Europese Unie de gemaakte afspraken moet nakomen. Dit is essentieel om het vertrouwen op internationaal niveau te herstellen. Op de vorige klimaattop in Glasgow werd vastgesteld dat de gezamenlijk aangekondigde inspanningen wereldwijd het ons niet mogelijk maken om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. Het Glasgow Climate Pact vraagt dan ook dat partijen hun 2030 doelstelling herbekijken om in lijn te zijn met de ambitie van het Akkoord van Parijs.  

Daarnaast moeten de verschillende processen die in Glasgow werden gecreëerd om een beter begrip te krijgen van de situatie en de noden van de meest kwetsbare landen, met name op het Afrikaanse continent, volop worden benut zodat de internationale samenwerking op een doeltreffende manier vorm kan krijgen.

“Het is essentieel dat de Europese Unie toont aan de internationale gemeenschap dat de EU de oproep van Glasgow serieus neemt. Er staat immers veel op het spel en we kunnen het ons niet veroorloven om met lege handen op de COP27 aan te komen. Met het oog op de biodiversiteitsonderhandelingen in Montreal in december ben ik verheugd met het hoge ambitieniveau van de Europese Unie, gezien de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit wereldwijd.  Wat 2015 was voor het klimaat in Parijs, moet 2022 worden voor de biodiversiteit in Montreal: de start van de uitvoering van een ambitieus globaal biodiversiteitsakkoord met concrete doelstellingen, financiering en monitoring.“

Daarnaast moeten de verschillende processen die in Glasgow werden gecreëerd om een beter begrip te krijgen van de situatie en de noden van de meest kwetsbare landen, met name op het Afrikaanse continent, volop worden benut zodat de internationale samenwerking op een doeltreffende manier vorm kan krijgen.

Ten slotte, bracht minister Khattabi in herinnering dat wij de politieke aandacht voor COP27 en COP15 op hetzelfde niveau moeten brengen. “Klimaat en biodiversiteit zijn dezelfde strijd. De klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten daarom met dezelfde aandacht en nauwkeurigheid worden behandeld. Het is uitermate belangrijk dat het silo-denken wordt doorbroken en dat iedereen actie onderneemt in de strijd tegen de verdere klimaatopwarming en biodiversiteitsverlies.”