25 mrt 2005 16:00

Europese conventie ter bestrijding van het terrorisme

Op voorstel van de heer Karel Degucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het Protocol over de Europese Overeenkomst ter bestrijding van het terrorisme (*).

Op voorstel van de heer Karel Degucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het Protocol over de Europese Overeenkomst ter bestrijding van het terrorisme (*).

Het Protocol bevat 19 artikelen en strekt ertoe het toepassingsgebied van de Overeenkomst uit te breiden, door een aantal internationale overeenkomsten toe te voegen in artikel 1 van de Overeenkomst. Het betreft het artikel dat de misdrijven bepaalt die de Verdragsluitende staten niet als een politiek misdrijf kunnen beschouwen ten aanzien van een verzoek om uitlevering. Daarnaast voert het voorontwerp een aantal nieuwe bepalingen in en kunnen ook niet-lidstaten van de Raad van Europa tot de Overeenkomst toetreden. België heeft het Protocol ondertekend de dag dat het is goedgekeurd. Het is op internationaal vlak nog niet in werking getreden. Tot dusver hebben twee Staten het Verdrag bekrachtigd (met name Noorwegen en Bulgarije). Door de goedkeuring van het voorontwerp van wet, kan België dit nieuwe instrument bekrachtigen en zal zo bij de eerste landen horen die dit doen. Zo loopt België voorop in een gezamenlijke poging de strijd tegen het terrorisme op te voeren. Het Protocol treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op een periode van drie maanden na de bekrachtiging van het Protocol door alle Staten die de Overeenkomst hebben goedgekeurd. (*) opgemaakt te Straatsburg op 15 mei 2003.