09 nov 2007 11:00

Europese coöperatieve vennootschap

Wettelijke bepalingen over de vertegenwoordiging van werknemers van de Europese coöperatieve vennootschap

Wettelijke bepalingen over de vertegenwoordiging van werknemers van de Europese coöperatieve vennootschap

De ministerraad keurde twee voorontwerpen van wet goed over de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en de procedures inzake de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap (SCE). De voorontwerpen die minister van Werk Peter Vanvelthoven voorstelde, finaliseren de omzetting van richtlijn 2003/72/EG die het statuut van de SCE aanvult op het vlak van de rol van de werknemers. Het eerste voorontwerp bepaalt de regels die van toepssing zijn in geval van wetsconflicten. Daarnaast bevat het ook bepalingen over de bescherming van de werknemersvertegenwoordigers en regelt het de wijze van toezicht en het systeem van sancties. Het tweede voorontwerp legt de procedure vast voor de geschillen inzake het vertrouwelijk karakter van bepaalde informatie en bevat het verscheidene juridische bepalingen.