19 mei 2008 13:05

Europese landbouwraad

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Vandaag heeft in Brussel onder Sloveens voorzitterschap de Europese landbouwraad plaats. Minister van Landbouw Sabine Laruelle maakt van drie essentiële dossiers een stand van zaken op:

 

Chemische ontsmetting van vers vlees

De invoer van Amerikaanse kippen die op basis van chloor worden gedesinfecteerd is in de Europese Unie (EU) al tien jaar verboden. De Verenigde Staten zouden dat verbod graag laten opheffen. Sabine Laruelle weigert, net als Frankrijk, om van dat embargo af te zien. Ze heeft hiervoor drie argumenten:

• Los van de wetenschappelijke beschouwingen druist de opheffing van het verbod in tegen het beleid dat tot nog toe in de EU is gevoerd op het vlak van hygiëne van voedingsmiddelen. Dat beleid heeft onze spelers ertoe verplicht grote inspanningen te leveren.
• De toegang van dat soort producten tot de Europese markt zou een onaanvaardbare concurrentievervalsing vormen voor de Belgische en Europese spelers.
• Deze producten stemmen ook niet overeen met de soort voedingsmiddelen die de Belgische en Europese consument wenst, vooral als de informatie (etikettering) onvolledig en onvoldoende is.


Landbouwonderhandelingen binnen de WTO

Het is de bedoeling dat Europees commissaris Marianne Fischer tijdens de raad verslag uitbrengt over de vooruitgang op het vlak van landbouw bij de WTO. Wat dat betreft, haalt Sabine Laruelle opnieuw de belangrijkste elementen aan:

• De Europese Unie moet naar een ambitieus en evenwichtig slotakkoord streven, dat op alle onderhandelingspeilers steunt. Er zullen belangrijke en equivalente toegevingen nodig zijn van de hoofdonderhandelaars, ook van de opkomende economieën.
• Bij de onderhandelingen moet rekening worden gehouden met niet-commerciële bezorgdheden zoals bescherming van leefmilieu, dierenwelzijn en de vraag van de consument naar kwaliteitsvoeding.


Evolutie van de landbouw- en voedingsprijzen

Wat de garantie betreft om ook morgen over betaalbare gezonde voeding te kunnen beschikken, legt minister Sabine Laruelle op enkele essentiële punten de nadruk:

• Net zoals het voortbestaan van onze landbouwbedrijven een prioriteit is, is het eveneens noodzakelijk om te komen tot een eerlijker en transparanter prijsvorming binnen de voedselketen.
• Een goed uitgewerkt en efficiënt risicobeheer moet onze landbouw de nodige stimulansen geven om op sectorgevoelige risico’s in te spelen.
• Een versterking van het concurrentievermogen gebeurt ook via meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en voedingssector.
• De directe inkomstensteun blijft onontbeerlijk om landbouwers te helpen bijkomende kosten te dragen die het gevolg zijn van de extra eisen van onze samenleving. De steun moet hen ook bepaalde structurele nadelen helpen te overwinnen. In dat kader wil Sabine Laruelle opnieuw de nadruk leggen op de slechte economische situatie waarin de varken- en rundvleessector verkeert. Ze pleit voor een langetermijnvisie voor de veiligheid van de voedselvoorziening in de dierlijke productie.