20 jul 2022 18:00

Europese normen voor hernieuwbare energie in motorbrandstoffen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed dat de normen vastlegt voor de integratie van hernieuwbare energie in brandstoffen voor de vervoerssector.

Met dit voorontwerp van wet schaart ons land zich achter de Europese doelstellingen ter bevordering van hernieuwbare energie in het vervoer. De Europese regelgeving inzake hernieuwbare energie, met name de richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (richtlijn RED II), wordt omgezet in Belgische wetgeving.

Daarmee wordt bijgedragen tot het streefdoel om tegen 2030 een aandeel van hernieuwbare energie van minstens 14 % in het eindenergieverbruik in de vervoersector te bereiken, de afhankelijkheid van de fossiele brandstoffen te verminderen en bij te dragen tot een vermindering van de broeikasgassen in de transportsector.

Conform de technologische evoluties en de evolutie van de markt op het gebied van hernieuwbare energie in de vervoerssector introduceert dit voorontwerp van wet, naast biobrandstoffen, ook nieuwe categorieën hernieuwbare energie die kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen, zoals waterstof en elektriciteit. Het voorziet tevens in de aanleg van een register waarin de oliemaatschappijen, de leveranciers van gasvormige brandstoffen en de beheerders van infrastructuur voor elektriciteitsleveringen hun leveringen van hernieuwbare energie aan de vervoerssector kunnen registreren.

Naast het definiëren van het aandeel hernieuwbare energie die brandstof voor de vervoerssector moet bevatten, voorziet dit voorontwerp van wet in minimumverplichtingen voor sommige categorieën hernieuwbare energie en in grenswaarden voor andere. Daarbij wordt een afbouw van de ondersteuning voor de 1ste generatie biobrandstoffen voorzien.

Ook werden in dit voorontwerp een aantal bepalingen opgenomen met het oog op de omzetting van de artikelen 6, 20 en 21 van de richtlijn RED II. Zo worden de voorwaarden bepaald waaronder een herziening van een bestaande steunregeling voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen kan gebeuren.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Overlegcomité en de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende de productnormen voor het integreren van energie uit hernieuwbare bronnen in fossiele motorbrandstoffen bestemd voor de vervoerssector, en tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen