04 nov 2011 11:22

Europese Unie

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: wijziging van het stabiliteitsmechanisme

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: wijziging van het stabiliteitsmechanisme

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat art. 136 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) herziet. Het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere biedt een juridische basis voor de oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM).

Het ESB is een permanent crisisbeheermechanisme dat de financiële stabiliteit van de eurozone moet verzekeren. Enkele basiskenmerken van het toekomstige Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) werden al vastgelegd.  Het ESM zal door middel van een verdrag tussen de lidstaten van de eurozone worden ingesteld als een intergouvernementele organisatie naar internationaal publiek recht. Het zal ook geratificeerd moeten worden door de lidstaten van de EU. De bijdrage van iedere lidstaat in het totale geplaatste kapitaal van het ESM is gebaseerd op de verdeelsleutel voor het volgestort kapitaal van de ECB. Voor België bedraagt het 3,477 %.  

Het ontwerpbesluit zal op 1 januari 2013 in werking treden, nadat alle lidstaten het hebben goedgekeurd.

* voorontwerp van wet houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben.