17 nov 2006 16:00

Europese Unie: toetreding van Bulgarije en Roemenië

Toepassing van de overgangsregelingen voor het vrije verkeer van werknemers

Toepassing van de overgangsregelingen voor het vrije verkeer van werknemers

Op 1 januari 2007 treden Roemenië en Bulgarije toe tot de Europese Unie. In deze context keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) met betrekking tot de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Dankzij het ontwerp dat een voorstel is van minister van Werk Peter Vanvelthoven zal voor de werknemers uit de nieuwe lidstaten dezelfde overgangsregeling voor het vrije verkeer van werknemers van toepassing zijn als voor de acht nieuwe lidstaten bij de vorige uitbreiding. De overgangsregeling houdt in dat tijdens de overgangsperiode van ten hoogste twee jaar het vrije verkeer van werknemers wordt uitgesteld tot er voldaan is aan de vereiste begeleidende maatregelen. Die moeten de inspectiediensten in staat stellen om effectief op te treden tegen misbruiken en sociale fraude. De begeleidende maatregelen zijn: - voorafgaandelijke registratie van alle grensoverschrijdende tewerkstelling (LIMOSA), - hoofdelijke aansprakelijkheid van de hoofdaannemers of opdrachtgevers voor de naleving van de loons- en arbeidsvoorwaarden van ter beschikking gestelde buitenlandse werknemers, - een samenwerkingsprotocol tussen de verschillende inspectiediensten met het oog op de bestrijding van misbruiken bij de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten, - vorderingsrecht voor de werknemersorganisaties en voor buitenlandse werknemers bij de Belgische rechtbanken om de rechten te waarborgen van de buitenlandse werknemers die in België worden of werden tewerkgesteld. Zoals voor de andere acht nieuwe lidstaten kan men sneller arbeidsvergunningen en arbeidskaarten bekomen (binnen de vijf werkdagen) voor de knelpuntberoepen die de Gewesten hebben vastgesteld. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en daarna aan de Raad van State. (*) van 9 juni 1999.