15 jan 2021 17:24

Evaluatie van de risico’s voor het leefmilieu van genetisch gemodificeerde organismen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten.

Dit ontwerp beoogt de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1381 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de procedure van milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen. Deze Europese verordening over de transparantie en duurzaamheid van de risicobeoordeling in de voedselketen legt nieuwe regels op om tot een betere risicocommunicatie te komen als essentieel onderdeel van een transparant risicoanalyseproces in de voedselketen.

Artikel 9 van deze verordening wijzigt enkele bepalingen van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de transparantie, de vertrouwelijkheid en de gestandaardiseerde gegevensformaten voor de indiening van dossiers op Europees niveau. Het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot omzetting van deze richtlijn in nationaal recht moet bijgevolg worden aangepast.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten.