28 feb 2014 19:00

Evenwichtsdotatie voor de sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de evenwichtsdotatie voor de sociale zekerheid voor 2014 vastlegt.

Het bedrag van de evenwichtsdotatie voor de sociale zekerheid wordt voor 2014 vastgesteld op 6.170.947.000 euro die worden verdeeld als volgt:

  • 5.553.852.000 euro gestort aan het RSZ-Globaal Beheer voor de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
  • 617.095.000 euro aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen

Om het financiële evenwicht van de sociale prestaties te garanderen, bepaalt de Koning elk jaar bij koninklijk besluit de evenwichtsdotatie voor de sociale zekerheid, zodat de sociale zekerheid noch een overschot noch een tekort zou hebben op zijn rekeningen, opgemaakt in het kader van het Europese systeem van nationale rekeningen.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid, dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels