23 jun 2023 16:51

Exportverbod van gevaarlijke chemische stoffen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uitvoer van bepaalde gevaarlijke stoffen naar niet-Europese lidstaten verbiedt.

De EU-verordening 649/2012 (de zogenaamde PIC-verordening) regelt de uitvoer van bepaalde chemische stoffen die verboden of strikt gereguleerd zijn in de EU-markt. De productie en opslag van die producten met het oog op export naar derde landen blijft volgens de verordening echter toegestaan. Vanuit ethisch standpunt, vanuit gezondheids- en milieuoogpunt en vanuit het belang van een gelijk speelveld wordt deze regeling ter discussie gesteld.

Daarom beoogt dit ontwerp van koninklijk besluit deze verordening aan te vullen en de uitvoer van stoffen naar niet-Europese landen te verbieden waarvan het gebruik in België en in de Europese Unie verboden is, maar die buiten de Europese Unie worden uitgevoerd. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.