05 dec 2008 15:12

Faillisementswet

Regeling van poststukken bestemd voor de gefailleerde - amendement inzake de faillissementswet

Regeling van poststukken bestemd voor de gefailleerde - amendement inzake de faillissementswet

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen een regeringsamendement goedgekeurd op het voorontwerp van wet houdende diverse niet-dringende bepalingen. Het amendement wijzigt artikel 50 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Het wordt als regeringsamendement bij de bespreking van het wetsonwerp in het parlement ingediend.

Het amendement regelt de opening van de brievenpost door de curatoren en de wijze waarop ze een aanvraag bij de postoperator kunnen indienen om post bestemd voor de gefailleerde te laten doorzenden. 

De wijziging van het artikel 50 brengt de faillissementswet in overeenstemming met de hervorming van het reglementaire kader van de postdiensten en met de wijziging van art. 11 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren.