29 apr 2011 14:08

FANC

Wetenschappelijke raad voor ioniserende stralingen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Wetenschappelijke raad voor ioniserende stralingen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling en de bevoegdheden van de Wetenschappelijke raad voor ioniserende stralingen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aanpast. 

De voorzitter wordt gekozen onder de wetenschappelijke leden die door de minister zijn aangewezen. Het mandaat van de voorzitter mag niet langer zijn dan zes jaar en hoeft niet langer voltijds te zijn.  

De kennisdomeinen vertegenwoordigd in de raad worden uitgebreid met beveiliging en fysieke bescherming, radiotherapie, radiologie en welzijn op het werk. De bescherming van het leefmilieu wordt toegevoegd aan de domeinen waarvan er ten minste een lid expert moet zijn.

Er wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de benoemingsprocedure van de 16 leden aangesteld door de minister en de zes leden aangeduid door de gewestregeringen.

De wijze waarop de Raad van Bestuur haar advies moet formuleren wordt in overeenstemming gebracht met de reglementaire bepalingen.