03 dec 2010 11:08

Farmaceutische specialiteiten

Voorschot van de subsidiaire heffing die de farmaceutische bedrijven voor 2010 moeten betalen

Voorschot van de subsidiaire heffing die de farmaceutische bedrijven voor 2010 moeten betalen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het voorschot vaststelt van de subsidiaire heffing die de farmaceutische bedrijven voor 2010 moeten betalen en de voorwaarden voor de gedeeltelijke vrijstelling ervan (*) voor sommige geforfaitariseerde geneesmiddelen. Dit ontwerp werd ingediend op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.

Wanneer het RIZIV in september door uitgevoerde technische ramingen een overschrijding van het budget voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten vaststelt, moeten de farmaceutische bedrijven een subsidiaire heffing betalen. Voor 2010 bedraagt de terug te betalen budgetoverschrijding 32,192 miljoen euro. Het percentage van het voorschot wordt dus vastgesteld op 1,03% van de omzet van de voor 2009 vergoedbare specialiteiten waarop deze heffing van toepassing is.

(*) bedoeld in artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.