17 jul 2009 11:53

Farmaceutische specialiteiten

Contracten tussen het RIZIV en een farmaceutisch bedrijf

Contracten tussen het RIZIV en een farmaceutisch bedrijf

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat een wettelijke basis creëert voor contracten tussen het RIZIV en farmaceutische bedrijven. Die contracten moeten de patiënten een snelle toegang bieden tot therapeutische innovaties, waarbij tegelijk de kosten voor het RIZIV beheerst blijven. 

De voornaamste wijzigingen zijn:

 • De firma kan vroeger in de procedure een aanvraag indienen om een overeenkomst met het RIZIV te sluiten: rechtstreeks na een definitief negatief advies van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) of wanneer het advies ontbreekt.
 • De overeenkomst wordt onderhandeld binnen een termijn van  maximum 120 dagen (180 dagen buiten procedure) op aanvraag van de firma.
 • Overeenkomsten kunnen worden afgesloten voor:
  • specialiteiten die niet geklasseerd zijn in klasse 1
  • nieuwe indicaties waarvoor er een reële behoefte is
  • specialiteiten voor klasse 1
 • Er wordt een werkgroep opgericht die bestaat uit vertegenwoordigers van het RIZIV, de minister van Sociale Zaken, de minister van Begroting en van Economische Zaken, leden van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen die de verzekeringsorganismen en de farmaceutische industrie vertegenwoordigen en het bedrijf zelf.
 • De compensaties die dienen om het budgettaire risico te controleren, zijn duidelijk uitgelegd.
 • De overeenkomst kan een loopduur hebben van minimum 1 jaar en maximum 3 jaar en mogelijkheden om ze te herzien zijn duidelijk vastgelegd. 
 • De toepassing van de overeenkomsten wordt na maximum 2 jaar geëvalueerd.   

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.