27 mrt 2009 13:00

FAVV

Aanduiding van de diensten die de uitvoering controleren van normen en voorschriften van de EU op het vlak van de voedselveiligheid

Aanduiding van de diensten die de uitvoering controleren van normen en voorschriften van de EU op het vlak van de voedselveiligheid

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de diensten aanduidt die de uitvoering controleren van normen en voorschriften van de EU die behoren tot de bevoegdheid van  het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het ontwerp dat minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle heeft voorgesteld, geeft de stedelijke en gemeentelijke diensten die bevoegd waren om in de detailhandel inbreuken vast te stellen op de regelgeving op het vlak van voedselveiligheid hun vroegere bevoegdheid terug. De gemeenten die het wensen kunnen hun controles laten aansluiten op het controleprogramma van het FAVV. Ze  moeten dan aan een aantal voorwaarden voldoen, zodat ze beantwoorden aan de officiële controles van het FAVV. Op die manier zijn alle controles op elkaar afgestemd en voldoen ze aan de officiële bepalingen van verordening nr 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004.

(*) ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 19 december 2002.