10 nov 2016 18:24

FED-tWIN-programma voor een duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs een voorontwerp van wet goed dat een programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak instelt tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten alsook een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering.

Het voorontwerp van wet heeft tot doel een nieuw programma ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek te creëren, gericht op een duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten. Dit programma kreeg de naam FED-tWIN. De federale wetenschappelijke instellingen (FWI) beschikken over unieke wetenschappelijke collecties die van groot belang kunnen zijn voor het onderzoek binnen de universiteiten. Naast het beheren van deze collecties, hebben zij tevens opdrachten van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. Bij de recente bepaling van hun prioriteiten is gebleken dat ze alle specifieke onderzoeksbehoeften hebben. Een samenwerking met de universiteiten vormt een belangrijke meerwaarde die een antwoord kan bieden aan deze behoeften.

Het FED-tWIN-programma wordt gefinancierd door de federale overheid en berust op de creatie van gemeenschappelijke onderzoeksprofielen. Deze profielen vormen onderzoeksfuncties voor onderzoekers/professoren die in een 50/50% verhouding worden aangeworven door een FWI en een universiteit. Doordat de onderzoekers die in dit kader worden tewerkgesteld als het ware een brugfunctie tussen de beide instellingen vervullen, wordt op die manier een structurele samenwerking tot stand gebracht. Bovendien worden, gezien de specificiteit van de beide types van instellingen, vrij unieke functies gecreëerd, doordat museale of eerder toepassingsgerichte profielen worden gekoppeld aan een onderzoeksgerichtheid. Deze duurzame en dynamische samenwerking is gebaseerd op de gelijkwaardigheid van de partners, wat zich vertaald in de 50/50-verhouding van de aanwervingen. Bovendien zal elk volledig profiel gezamenlijk door FWI en universiteit worden gedefinieerd.

In een eerste fase van 5 jaar wordt elk onderzoeksprofiel voor 100% door de federale overheid gefinancierd. In een tweede vijfjarige fase bedraagt de federale financiering nog slechts 50%. De FWI en de universiteit betalen dan elk 25% van het profiel. Vanaf het elfde jaar is de financiering volledig ten laste van de beide instellingen. Met de vrijgekomen federale middelen kunnen dan nieuwe profielen gefinancierd worden. In het kader van dit programma, dat in 2017 zal aanvangen, zullen maximaal 125 gefinancierde profielen gecreëerd worden. Deze zullen over een periode van 7 jaar door middel van jaarlijkse oproepen worden toegewezen. In navolging van het federale onderzoeksprogramma 'Interuniversitaire Attractiepolen' zullen de profielen in een 56%/44% verhouding over respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap worden verdeeld.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.