18 sep 2009 12:38

Fedasil

Opvang van asielzoekers

Opvang van asielzoekers

De ministerraad heeft kennis genomen van de stand van zaken en de voorstellen die staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard over de extra opvangplaatsen voor asielzoekers voorlegde.

Het opvangnetnetwerk van Fedasil is verzadigd: in augustus 2009 diende voor meer dan 17.700 personen een opvangplaats gezocht te worden, ook al is de opvangstructuur van Fedasil maar op 16.073 personen berekend. Een aantal asielzoekers werd in hotels ondergebacht, wat ernstige problemen stelt voor de opvang.

De ministerraad streeft ernaar om geen enkele asielzoeker meer te moeten opvangen op hotel. Daarom zullen 800 bijkomende opvangplaatsen worden gecreëerd. De ministerraad geeft zijn akkoord voor de aanpassing in de begroting 2009 voor Fedasil voor een bedrag van 9.572.971 euro. De ministerraad van 11 september 2009 nam van deze vraag reeds akte en deze vraag werd nu vervolledigd.

Voor 2010 geeft de ministerraad de toelating om de al geïdentificeerde pistes voor 2010 uit te werken. Daarnaast zullen de potentiële sites die voorliggen verder worden onderzocht, naast alle andere mogelijke pistes die nog kunnen worden uitgewerkt. De vraag naar extra budget zal tijdens de bespreking van de begroting worden onderzocht.

Inzake de uitstroom uit het opvangnetwerk van bepaalde categorieën van gerechtigden op opvang die illegaal in het land verblijven is een samenwerkingsprotocol tussen Fedasil en de dienst Vreemdelingenzaken in voorbereiding. De ministerraad vraagt om dit protocol zo spoedig mogelijk af te werken.

De regering zal zich in de komende weken ook buigen over de andere nog hangende punten van het migratiedossier zoals de gezinshereniging, nationaliteitswetgeving, schijnhuwelijken en het terugkeerbeleid.