20 nov 2021 17:50

Federaal aankoopbeleid 2021-2023

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de nota federaal aankoopbeleid 2021-2023.

De nota federaal aankoopbeleid 2021-2023 is opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten, dat vier doelstellingen heeft:

  • de doeltreffendheid van de bestaande gezamenlijke federale aankoopvormen voor de overheidsopdrachten van diensten en leveringen verhogen
  • een efficiënt samenwerkingsmodel tussen de bestaande overheidsdiensten implementeren op basis van een consensusmodel
  • de participatiegraad van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) aan de overheidsopdrachten verbeteren en de innovatie stimuleren
  • het duurzame karakter van de overheidsopdrachten bevorderen: milieu-, innovatieve, sociale en ethische aspecten

De federale overheid heeft nood aan een geïntegreerd en omvattend federaal aankoopbeleid. Ingevolge de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 december 2017 heeft de praktijk uitgewezen dat het hybride samenwerkingsmodel moet worden herbekeken om enkele pijnpunten aan te pakken. Het plaatsen van gemeenschappelijke opdrachten moet in de eerste plaats leiden tot een vermindering van de administratieve lasten voor de federale organisaties die deelnemen aan het hybride samenwerkingsmodel. Het doel is om een voorstel tot wijziging van de regelgeving uit te werken op basis van de volgende ambities:

  • de vereenvoudiging van de procedures om snellere gunningsprocedures te bekomen en de administratieve lasten voor zowel overheid als bedrijfswereld te laten dalen
  • de opname van clausules die inschrijvers stimuleren een milieubewuste, duurzaam ethische en sociaal verantwoorde offerte in te dienen
  • aandacht voor de toegankelijkheid van overheidsopdrachten voor kmo’s en start-ups om de innovatieve kracht in ons land te ondersteunen

Verder wordt de digitalisering van het aankoopproces doorgetrokken door een verdere investering in het e-procurementplatform.

De nota federaal aankoopbeleid 2021-2023 heeft als doel de hierboven uiteengezette ambitie en doelstellingen op een ambitieuze en evenwichtige manier om te zetten in actiepunten.