14 sep 2012 15:16

Federaal Actieplan Armoedebestrijding

BRUSSEL, 14/09/2012.- Maggie De Block, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding heeft vandaag het Federaal Plan Armoedebestrijding voorgesteld op de ministerraad. De 118 actiepunten van het plan moeten ervoor zorgen dat ons land tegen de Europese doelstelling haalt van 380 000 minder armen in België tegen het jaar 2020.

De Block coördineert het plan waarvoor met ervaringsdeskundigen, armoedeverenigingen, OCMW’s en alle ministers of staatssecretarissen overleg is gepleegd.

Het Plan Armoedebestrijding is het resultaat van een intense consultatieronde waarbij vooral gepeild is naar de behoeften van mensen op het terrein; mensen in armoede en sociaal werkers die hen begeleiden. Het plan wordt gedragen door heel de regering.
Maggie De Block: “De input van de ervaringsdeskundigen en de vastberadenheid van de hele regering van actie te ondernemen, heeft ervoor gezorgd dat we een plan met zeer praktische actiepunten hebben opgesteld. De acties die we bepaald hebben, zullen bovendien daadwerkelijk ten goede komen van de meest kwetsbare doelgroepen zoals alleenstaande ouders, kinderen en mensen die op de gewone arbeidsmarkt niet terecht kunnen.”

Het plan is gespreid over zes strategische doelstellingen die hun oorsprong vonden in het Nationaal Hervormingsprogramma, het Nationaal Sociaal Rapport en het vorige Federaal Plan Armoedebestrijding.
Deze zes strategische doelstellingen hebben elk een aantal operationele doelstellingen (33 in totaal) waaraan alles samen 118 actiepunten gekoppeld zijn.
Staatssecretaris Maggie De Block: “Sommige actiepunten kunnen vrij snel gerealiseerd worden; andere vragen meer tijd, overleg en vaak ook veel geld wat niet vanzelfsprekend is in deze economisch moeilijke tijden. Maar als je weet dat één op vijf kinderen uit onze “welvaartsmaatschappij” het risico loopt in armoede te belanden, dan weet je toch voldoende. Alle betrokken partijen moeten gewoon alles op alles zetten om dit plan tegen 2020 werkelijkheid te maken.”
De Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie zal het plan systematisch monitoren en evalueren zoals de audit van het Rekenhof over het eerste federale plan armoedebestrijding aanbevolen heeft.

De strategische doelstellingen en enkele voorbeelden van actiepunten:
1. De sociale bescherming van de bevolking verzekeren. Voorbeeld van actie: de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zal een handleiding ontwikkelen voor OCMW’s om zelfstandigen die zich tot het OCMW richten accurate informatie te verstrekken.
2. Terugdringen van de kinderarmoede. Voorbeeld van actie: de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zal een actieplan voorstellen ter bestrijding van de kinderarmoede. Zij stelt het actieplan voor in overleg met de deelstaten. Dit plan zal drie prioriteiten hebben: toegang tot toereikende middelen, toegang toe diensten en kansen en participatie van kinderen.
3. De toegang tot werk versterken door sociale en professionele activering. Voorbeeld van actie: de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zal de vrijstelling voor socio-professionele integratie van begunstigden van het leefloon en het equivalent leefloon verlengen van 3 naar 6 jaar.
4. Strijden tegen dakloosheid en slechte huisvesting. Voorbeeld van actie: onder coördinatie van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zullen de verschillende bevoegdheidsniveaus een samenwerkingsakkoord rond dakloosheid en slechte huisvesting sluiten.
En : staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zal het principe van “housing first” of “een huis komt eerst” implementeren in minstens 5 grote steden in het land (2 in Vlaanderen, 2 in Wallonië en 1 in Brussel). Hierbij zal afgestemd worden met de regio’s, die bevoegd zijn voor huisvesting en reeds interessante instrumenten ontwikkelden.
5. Het recht op gezondheid waarborgen. Voorbeeld van actie: de staatssecretaris voor Maatschappelijk Integratie en Armoedebestrijding zal samen met de minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid de inspanningen voortzetten voor de ontwikkeling van een terugbetalingsmechanisme voor medische kosten in het kader van de medische hulpverlening.
6. Overheidsdiensten die voor iedereen toegankelijk zijn. Voorbeeld van actie: de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zal elke overheidsdienst aansporenom ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting aan te werven. De ministers en staatssecretarissen met een administratie onder hun bevoegdheid worden uitgenodigd om de aanwerving van minstens een ervaringsdeskundige per taalrol en per administratie te stimuleren.

Naast de eigen acties van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zijn er bijdragen opgenomen van de volgende regeringsleden:

- De premier
- De Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
- De Minister van Economie en Consumenten
- De Minister van Pensioenen
- De Minister van Binnenlandse Zaken
- De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
- De Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
- De Minister van Landsverdediging
- De Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
- De Minister van Justitie
- De Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
- De Minister van Werk
- De Staatssecretaris voor Energie
- De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap
- De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken
- De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale fraude.

 

De volledige tekst van het actieplan