06 jun 2003 17:00

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende het personeel van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende het personeel van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.

Het gaat er om een weddeverlies te compenseren te wijten aan het verschil in wedde tussen contractuelen en statutairen. Ter herinnering: bij de oprichting van het Federaal Agentschap werd de mogelijkheid geboden aan vastbenoemde ambtenaren van het Bestuur van Maatschappelijke Integratie om aangewezen te worden in een functie bij het Agentschap. Zij werden in dienst genomen bij arbeidsovereenkomst met het behoud van hun loontoestand. Aangezien de sociale zekerheidsbijdrage voor een contractueel evenwel hoger is dan voor een statutair genieten deze personeelsleden een lager netto wedde. Het weddeverlies zal dus gecompenseerd worden door een weddecomplement van 3%. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 houdende diverse bepalingen betreffende het personeel van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.