13 feb 2009 15:12

Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Wijziging van de tarieven voor sommige diensten van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

Wijziging van de tarieven voor sommige diensten van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

Op voorstel van minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle heeft de ministerraad beslist de tarieven voor sommige diensten van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) aan te passen (*). 

De producenten en andere ondernemers in de voedselindustrie moeten retributies betalen voor de keuring van vlees en vis die het FAVV uitvoert, zoals de controles in de slachthuizen, het onderzoek voor de aflevering van certificaten van levensmiddelen en van uit- en invoercertificaten voor dieren en planten, het opsporen van residuen, ...

De ministerraad heeft beslist een aantal van die tarieven aan te passen:

  • invoering van het laagste tarief (controleur) voor alle prestaties die niet door een universitair moeten worden uitgevoerd
  • toepassing van nacht- en weekendtarieven in de grensinspectieposten
  • invoering van een retributie voor laboratoria waarvoor het FAVV ringtesten uitvoert en opleidingen in het kader van de erkenning organiseert 

Daarnaast zijn er ook een aantal technische verbeteringen.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij art. 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FAVV.