30 okt 2009 14:49

Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Werking en samenstelling van het wetenschappelijk comité bij het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) gewijzigd

Werking en samenstelling van het wetenschappelijk comité bij het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) gewijzigd

De werking en samenstelling van het wetenschappelijk comité bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) wordt gewijzigd, om zijn rol als adviesverlener bij wetgeving en regelgeving over risicoëvaluaties en risicobeheer in de voedselketen te verbeteren. De ministerraad heeft daartoe op voorstel van minister van Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd.

De continuïteit van het comité wordt verbeterd doordat zittende leden die voor vier jaar benoemd zijn hun mandaat kunnen verderzetten tot een hernieuwd comité effectief in werking treedt. De verlenging is beperkt tot één jaar.

Wat de vertrouwelijke gegevens betreft, moet het huishoudelijk reglement van het comité bepalen welke beperkingen kunnen gelden bij het openbaar maken van vertrouwelijke adviezen. Die bepalingen kunnen van toepassing zijn op bedrijfsgegevens over het produktieproces of op gegevens uit een nog lopende adviesprocedure bij een andere overheidsinstelling. 

De leden en externe experts  zullen de keuze krijgen om de studie- en dossiervergoeding te laten uitbetalen door de instelling waaraan ze verbonden zijn.

Ten slotte wordt de sollicitatieprocedure voor de kandidaat-leden eenvoudiger.

 ------
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).