20 jul 2006 17:00

Federaal agentschap voor nucleaire controle

Verlenging van de overgangsbepaling voor de nucleaire controle door erkende instellingen

Verlenging van de overgangsbepaling voor de nucleaire controle door erkende instellingen

De ministerraad besliste de overgangsregeling voor de uitvoering van bepaalde controletaken door erkende instellingen in het kader van de wet (*) betreffende de bescherming van bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het FANC met een jaar te verlengen. Die erkende instellingen moeten die taken blijven uitoefenen totdat het FANC ze zelf uitoefent of aan erkende instellingen toevertrouwt. Die verlenging is noodzakelijk om de continuïteit van de nucleaire controle te verzekeren in afwachting van een definitieve regeling van de relatie tussen het FANC en de erkende instellingen. De verlenging geldt van 1 september 2006 tot 31 augustus 2007. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de verlenging van de overgangsregeling voorzien in art 52bis van de (*) wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal agentschap voor nucleaire controle. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. Het wordt voor advies binnen een maand aan de Raad van State voorgelegd.