08 okt 2021 15:26

Federaal klimaatbeleid 2021-2030: ambities en verbintenissen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi akte van de ambities en verbintenissen van de federale staat in het kader van het federale klimaatbeleid 2021-2030.

Concreet heeft de ministerraad akte genomen van de door de bevoegde ministers ingediende roadmaps en de beleidslijnen en maatregelen die erin zijn opgenomen. De Raad heeft nogmaals het engagement van de regering herhaald om haar bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) via een actieplan aan te passen, in de lijn van de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen. In die context wil de regering het ambitieniveau van het federale klimaatbeleid versterken en verbindt ze zich ertoe om:

  • alle beleidslijnen en maatregelen uit de federale bijdrage aan het huidige NEKP uit te voeren
  • nieuwe of versterkte maatregelen en beleidslijnen uit te werken en te implementeren, met als doel een bijkomende broeikasgasuitstootvermindering in de non-ETS (ESR)-sector te realiseren in de periode 2022-2030
  • bestaande maatregelen te versterken of nieuwe maatregelen te implementeren ter ondersteuning van de broeikasgasuitstootvermindering in de ETS-sector in de periode 2021-2030, onder meer via de versterking van de windenergieproductiecapaciteit in de Noordzee en de geleidelijke afschaffing van de subsidies aan fossiele brandstoffen, bij voorkeur in de Europese context
  • faciliterende maatregelen en beleidslijnen in te voeren, die bijdragen tot het scheppen van een bevorderlijk kader om het potentieel van de federale en regionale beleidslijnen en maatregelen inzake uitstootvermindering ten volle tot uiting te laten komen