24 apr 2009 11:30

Federaal openbaar ambt

Uitvoering van het sectoraal akkoord voor 2007-2008

Uitvoering van het sectoraal akkoord voor 2007-2008

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de regelgeving over de gelijkheid tussen de voormalige bijzondere graden en de voormalige gemene graden wijzigt. Het voorstel van  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Steven Van Ackere voert een aantal maatregelen uit die werden genomen in het kader van het sectoraal akkoord voor 2007-2008.

Het ontwerp integreert de wijzigingen die het koninklijk besluit van 22 november 2006 houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan van het rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 houdende de wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan, van toepassing maakten op de voormalige bijzondere graden.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het comité voor de overheidsdiensten van gewesten, gemeenschappen en de federale overheid.